Els arguments

Argument 1 ·  l'aigua
Caldràn 1.020 m3/dia d'aigua per l'abastament del polígon.

Això implica avançar l'acord de transvasament d'aigua del Ter-Llobregat.
Si es fes segons el calendari previst, l'ajuntament de Castellar hauria de pagar el 25% del cost de l'obra, ja que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en finançaria el 75% restant. Avançar l'obra implica que l'ajuntament de Castellar haurà de pagar el 75% del seu cost, ja que l'ACA sols en finançarà el 25%.

Més de 50 ajuntaments del Ter han demanat que no es transvasi aigua d'aquest riu cap a l'àrea metropolitana, ja que tenen greus problemes d'aigua i aquest riu no manté el cabal  mínim ecològic.

Estem demanant més aigua abans de prendre mesures per estalviar-la. És aquesta la nostra nova cultura de l'aigua?

Argument 2 ·  la mobilitat
El Polígon de Can Bages generarà diàriament al voltant de 15.000 vehicles més en una carretera on ara ja hi han embussos diàris.

S'ha previst un únic accés al Polígon, a través d'una rotonda on hi confluiran tots els vehicles de Can Bages, la Bruguera, Can Carner i Castellar.

Malgrat el desdoblament previst de la carretera, no s'ha previst cap desdoblament del pont del Ripoll, per la qual cosa els embussos no sols continuaran sinó que s'agreujaran.

No s'ha fet cap estudi de les necessitats de transport públic ni de com es pot veure afectat per la construcció del polígon.

Veure taula utilitzada per calcular ràtios de generació de viatges

Argument 2 ·  la venda patrimoni municipal
La venda de parcel·les de Can Bages propietat de l'Ajuntament, serveix per pagar les obres de la Plaça Major, un projecte que està costant gairebé el doble del que s'havia pressupostat. És això bona gestió?

Els 42.660 m2 adjudicats al municipi per a equipaments, estan en zones poc aprofitables, amb forts pendents o tocant al Torrent de Can Bages.

En un d'aquests espais hi haurà la depuradora química, que és una necessitat del propi polígon. Per tant, aquestes parcel·les no reverteixen en cap benefici pel municipi.

Argument 4 ·  la contaminació atmosfèrica
El nou polígon i el trànsit que generarà incrementaran la contaminació atmosfèrica en una zona ja amb elevats índex d'immissió de partícules.